บุคลากรร่วมปฏิบัติงานวิจัย

ดร.วุฒินันท์ ธีระธนานนท์

เจ้าหน้าที่วิจัย ป.ตรี

ดร.เกศสิรินทร์ ร่วมยอด

นักวิจัย

น.ส.อิศราวรรณ เกิดไกรชัยวัฒน์

เจ้าหน้าที่วิจัย ป.ตรี

น.ส.รุ่งนภา ศรีริวิจิตชัย

ผู้ช่วยวิจัย ป.โท

Dr. Chit Care

เจ้าหน้าที่วิจัย

Dr. Thet Khaing Lei Maung

ผู้ช่วยวิจัย

น.ส.วรัญญา ศรีสมศักดิ์

เจ้าหน้าที่วิจัย

Loading